§ 1 Institutionens navn og hjemsted

Husets navn er Vandborg-Ferring Fælleshus . Vandborg-Ferring Fælleshus er en selvejende institution. Den ejer matr. Nr. 30 m m fl., Præstegaarden, Vandborg Sogn

§ 2 Vandborg-Ferring Fælleshusets formål

Husets formål er at have et fælles samlingssted til afholdelse af møder af opbyggelig og oplysende art, samt afholdelser af fester og sammenkomster arrangeret af medlemmer.

§ 3 Fælleshusets medlemmer

Forsamlingshusets medlemmer er de, som betaler det fastsatte årlige medlemsbidrag eller disses ægtefæller.

Stk. 2. Medlemsbidragets størrelse fastsættes af bestyrelsen og opkræves ved dennes foranstaltning.

Stk. 3. Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter og beslutninger, der er vedtaget af generalforsamlingen og som gentagne gange har misligholdt Fælleshusets husorden, kan ekskluderes af den til enhver tid siddende bestyrelse.

§ 4 Generalforsamling

Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af marts måned. Den indkaldelse med 14 dages varsel gennem den lokale dagspresse eller eventuelt ved direkte skriftlig henvendelse til medlemmerne via hjemmesiden eller på mail.

Stk. 2. Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:

  1.    Der bydes Velkommen

2.   Fællessang

  3.   Valg af:

        a) Dirigent

        b) Referent

        c) Stemmeoptællere

  4.    Formandsberetning om:

        a) Det forløbende år

        b) Fælleshusets fremtid    

5.    Fremlæggelse af revideret regnskab

6.    Vedtægtsændringer

7.    Indkomne forslag

8.    Valg af:

        a)  Bestyrelse   2/3 bestyrelsesmedlemmer vælges lige år                                                                                                 3/4 bestyrelsesmedlemmer vælges ulige år.

        b) Suppleanter          Der vælges to suppleanter hvert år

        c) Revisorer               Revisorer vælges for to år ad gangen, skiftevis ved de ordinære                                                                           generalforsamlinger 

9.    Eventuelt

 10. Dirigenten afrunder mødet

 11.  Afsluttende fællessang

Stk. 3. Bestyrelsen skal afholde ekstraordinær generalforsamling, når den finder anledning dertil, eller når ¼ af medlemmerne skriftligt stiller krav herom med angivelse af forhandlingsemne. Sådan generalforsamling skal indvarsles med sædvanlig frist senest 14 dage efter modtaget krav om indkaldelse.

Stk. 4 . Vedtægtsændringer kan foretages af generalforsamlingen, når forslag herom er på dagsordnen, og når 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer derfor.

§ 5. Bestyrelsen.

Bestyrelsen består af 5 til 7 medlemmer, der vælges ved skriftlig afstemning for to år ad gangen.

Stk. 2. Dersom bestyrelsen består af et lige antal medlemmer, og en afstemning bliver nødvendigt, og der opstår stemmelighed, vil formandens stemme være afgørende.

Stk. 3. Bestyrelsen varetager Vandborg-Ferring fælleshusets tarv i alle områder.

Stk. 4 . Bestyrelsen kan løbende uddelegere nogle af opgaverne til medlemmerne

§ 6 Regnskab.

Revisionen af regnskabet, der føres som et driftsregnskab med tilhørende statusopgørelse, foretages af 2 revisorer.

§ 7. Hæftelser og afhændelse.

Institutionen indestår for den pantegæld og anden gæld, som Vandborg-Ferring fælleshus hidtil har hæftet for.

Stk. 2. Medlemmerne hæfter ikke for pantgæld eller anden gæld i Vandborg-Ferring fælleshus.

Stk. 3. Optagelse af lån, salg eller afhændelse af fælleshuset kan finde sted efter vedtagelse på to efter hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med to ugers mellemrum. Ved afstemning skal 2/3 af de mødte medlemmer stemme for fremlagte forslag, før dette kan effektueres.

Stk. 4 . Tiloversblevne midler efter at alle forpligtelser er indfriede, kan ikke tilfalde medlemmerne, men skal anvendes til kulturelle eller velgørende formål efter sidst afholdte generalforsamlings nærmere bestemmelser.

Således vedtaget på ordinær generalforsamling, 12. marts 2008.