Referat fra generalforsamling 3/9-21.

Referat fra Fælleshusets generalforsamling den 3.september 2021.09.12

Formanden bød velkommen, Arne Noe blev valgt til dirigent. Doris Nørgaard blev valgt til referent og Anne og Birthe blev valgt som stemmetællere.

Formanden aflagde sin beretning og kom bl.a ind på at Covid 19 havde bevirket Fælleshuset havde været lukket i en lang periode. Der er nu langsomt ved at blive lukket op. I øvrigt henvises til formandsberetningen.

Der er udarbejdet et program for efteråret som ligger på hjemmesiden

Formandens beretning blev godkendt.

Fremlæggelse af det reviderede regnskab som blev godkendt Formanden oplyste at Vandborg Musikforening bliver en underafdeling i Fælleshuset med eget budget og regnskab.

Indkomne forslag:

Bestyrelsen havde udformet et forsalg til ændring af vedtægterne angående hvem der kan blive medlem

Det har givet anledning til problemer når nogen henvender sig for at blive medlem hvor formålet er låne Fælleshuset til en ungdomsfest for så efterfølgende at melde sig ud igen

Der var en livlig diskussion. De fremmødte var enige om at for at være medlem skal man interesseret i at bidrage  til fællesskabet og at det er bestyrelsen som træffer afgørelse om at borgere udenfor  Vandborg / Ferring kan blive medlem af fælleshuset.

Efter nogen diskussion trak bestyrelsen sit forslag tllbage under henvisning til at spørgsmålet om medlemskab er formuleret klarere på hjemmesiden. På baggrund af den store interesse for spørgsmålet arbejder bestyrelsen videre med sagen.

Valg af bestyrelsen

Følgende er på valg:

Per Henriksen

Bo I Dali

Mie Nielsen

Doris Nørgaard

Doris ønsker ikke genvalg . De øvrige vil gerne fortsætte i bestyrelsen

Jens vælges som nyt bestyrelsesmedlem  og Røde vælges som suppleant.

Generalforsamlingen afsluttedes med at formanden takkede dirigenten for veludført arbejde.

Referent Doris Nørgaard  12/9-21